Rodo - Bitrust

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1. i ust. 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.: L Nr 119, str. 1 – dalej: ,,Rozporządzenie”) Business Investment Trust sp. z o.o. (dalej: ,,Administrator danych”) uprzejmie informuje, że:

 • 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Business Investment Trust sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Bydgoskiej 7A, lok 9, 81-322 Gdynia, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000541987, NIP: 5862294611 i kapitale zakładowym na kwotę 50 000,00 zł.
 • 2. Bezpośrednim adresem do kontaktu Administratora danych, w tym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i ich przetwarzaniem, jest: adres do korespondencji listownej tj. ul. Bydgoska 7A, lok 9, 81-322 Gdynia oraz elektroniczna skrzynka pocztowa: kontakt@bitrust.pl.
 • 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1. pkt a, b, c, Rozporządzenia czyli:
 1. w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych w jednym lub kilku celach wskazanych przez Państwo w treści wypełnianego, dobrowolnego, formularza do kontaktu,
 2. w celu realizacji bezpośrednich czynności zawodowych Administratora wykonywanych w oparciu o zgodę opisaną w punkcie poprzedzającym,
 3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych,
 • 4. Państwa dane nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem tych, uprawnionych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i tylko w zakresie wyznaczonym przez te przepisy.
 • 5. Państwa dane udostępnione zgodnie z §3. ust. a. będą przetwarzane przez okres wskazany w formularzu zgody, a w pozostałych przypadkach, nie dłużej niż 6,5 roku od daty ostatniego kontaktu związanego z bezpośrednimi czynnościami zawodowymi.
 • 6. Uprzejmie informujemy o przysługującym Państwu prawie do:
 1. dostępu do Państwa danych osobowych i żądania ich kopii,
 2. żądania poczynienia sprostowania/uzupełnienia Państwa danych osobowych,
 3. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. przenoszenia danych osobowych,
 6. żądania usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany cel przetwarzania lub zostało złożone oświadczenie o cofnięciu zgody wskazanej w §3 pkt a i brak jest innej podstawy do przetwarzania, przy czym żądanie usunięcia danych oraz wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator danych wykonywał przed cofnięciem danych i złożeniem oświadczenia zawierającego żądanie usunięcia danych.
 • 7. Administrator danych informuje o przysługującym Państwu prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na wszelkie niezgodne z prawem działania Administratora danych w zakresie ich przetwarzania.
 • 8. Administrator danych informuje, że Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu. Na potrzeby analiz statystycznych mogą być automatycznie przetwarzane przez administratora w postaci bezpośredniej lub pseudonimizowanej.
 • 9. Udostępnienie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i numeru telefonu w formularzach zamieszczonych na stronie ma charakter dobrowolny, jest obowiązkiem umownym, a więc pozostaje niezbędne do realizacji usługi.